*...

 

رفتن از اين خونه نمی کنه منو وسوسه

همين که با ياد تو باشم واسه موندن بسه!

/ 3 نظر / 16 بازدید
.....

معجزه اتفاق افتاده...

فاطمه

همه جا منزل عشق است که يارم همه جاست...

خاتون

وسوسه ... رفتن ... ماندن ... همين ها کافی است ....