شورا...

پسرك، لبه‌ي كلاه چرک و كثيفي را كه به سرداشت، بالا كشيد و دست‌هاي قرمز سرمازده‌اش را با قلم به داخل سطل چسب برد... روي تبليغ‌هاي ديگر نصب شده روي تابلو، چسب ماليد... پاهايش داخل دمپايي پلاستيكي روبازش يخ كرد... ياد خواهرش افتاد كه در گوشه‌ي ديگر ميدان به عابران آدامس مي‌‌فروخت: «آقا تروخدا ... دوبسته صد تومن» ...
از داخل كيسه‌اش پوستر تبليغاتي را بيرون آورد و با دقت روي ديوار چسباند. تصوير خانمي بود كه با چهره‌اي خندان، دستش را رو به مردم گرفته بود، به گونه‌اي كه حلقه‌ي ازدواجش حتماً مشخص باشد. روي پوستر نوشته شده بود ... «اگر به شورا راه‌يابم، در جهت رفع تبعيض و فقر و ... اقدام مي‌‌كنم.» پسرك خنديد و با گوشه‌ي آستينش، دماغش را پاك كرد و دوباره قلم را به داخل سطل فروكرد...

/ 3 نظر / 5 بازدید
احمد

هزار بار گفتم,سگ خور اينم روش.حالم از اين داستانهاي شبه ماركسيستي به هم مي خوره.

سرکه

ادمی خوب است که راحت نگاه کند ؛و دانشجویی خوبتر است که راحت بگذرد ،وگرنه اورا می گذرانند. جدی گفتم تا جدی بگیری.

احسان

واقعيت نفهميدم دوتاي بالايي چي گفتند اما من مي گويم: گزيده بود چون در