امشب...

 

 دو سال پيش در يک همچين شبی برات سفرم را دادند. قربانت برم خانم. شب شهادت شما بود. مگر می توانستم گريه نکنم. اشک اختياری نبود. تازه از سفر آمده بودم و چمدان را در خيابان دنبال خودم می کشيدم .در مترو آقايی که فکر می کرد ابن سيبيل هستم ٬ کيف پولش را جلويم گرفت و گفت:«هرچقدر لازم داری بردار... »گريه ام تبديل به هق هق شد. که تازه راه را پيدا کرده بودم ....

پیغام رفتن را ساداتی داد که آن زمان... بگذريم.

خانم جان! امشب هم مثل سال قبل که اجازه ی زيارت مدينه را داديد٬ منتظرم 

/ 9 نظر / 4 بازدید
سميرا

صاحبخانه مشتاق حضور توست...بی دعوت...

حميد

پیغام رفتن را ساداتی داد که آن زمان... بگذريم.! سادات‌ت را پيدا کن، برات رفتن‌ت را بگير! انتهای پيام!

هديه

خوش به حالت

رضا

برادرم امير خوش به حال دلت

حامد

يادم نمی رود آن اتاق دربسته را با پنجره های بازش رو به شرق و جنوب و هُرم گرمايی را که به درون اتاق می وزيد و لرزش شانه هايت را و يا فاطمه گفتن هايت را... امروز نخستين کاروان عمره دانشجويی پرواز کرد و من ماندم که با داغ حسرت مدينه هنوز زنده ام...

دانشکده من بی. . .

يادش بخير. اون سيد رو منم ميشناسم. چند وقتی ايران نبودم. راستی حسين ديانت هم پريد. ولی نه با . . . يه خبری بگير از ما مخلصيم.